Faydalı Bilgiler

hangi teşvikler var ankara

Faydalı Bilgiler

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74.maddesi ile 4447 sayılı Kanun’a eklenen geçici 10. Maddede yer alan düzenlemedir.
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, Sigortalı yönünden,İşyeri yönünden gerekli şartlar bulunmaktadır.
Sigortalı Yönünden Şartlar
1/3/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması
18 yaşından büyük olması
İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde SGK’ya verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması
Fiilen çalışması
İşveren Yönünden Şartlar
Özel sektör işverenlerine ait olması,
Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi,
Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar yararlanabilir. 29 yaşından büyük erkeklerin ise Mesleki Yeterlik Belgesi olması veya Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmesi veya Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması gerekmektedir.
6111 Sayılı SGK Prim Teşvikinden yararlanmak için e-Bildirge ana menüde bulunan “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılabilecek olup, yararlanacak sigortalıların isimlerinden oluşan aylık prim ve hizmet belgelerini 06111 sayılı Kanun numarasını seçerek gönderebileceklerdir.

sgk danışmanlığı ankara

sgk teşvikleri ankara

bordrolama ankara

sosyal güvenlik danışmanlığı ankara
yatırım teşvik belgesi ankara
iş kanunu danışmanlığı ankara